Regulamin SSI

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMISJI EKOLOGICZNEJ ROD 2.ARMII WOJSKA POLSKIEGO POZNAŃ

     ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI EKOLOGICZNEJ ROD II ARMII WOJSKA POLSKIEGO
Komisja ekologiczna jest organem przeznaczonym do realizacji działalności związanej z zagospodarowaniem i modernizacją ogrodów działkowych, oraz propagowania wiedzy ogrodniczej wśród działkowców.
Skład Komisji ekologicznej:

– instruktor krajowy
– instruktor okręgowy
– instruktorzy poszczególnych sektorów

Zadania Komisji ekologicznej:
Komisja ekologiczna realizuje działania określone w Regulaminie ROD, a w szczególności:
1. Prowadzi spotkania instruktorskie w zakresie: zagospodarowania i modernizacji działek,

uprawy roślin, ochrony roślin, nawożenia roślin, ochrony środowiska
2. Organizuje pokazy z zakresu: uprawy gleby, techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych

oraz ozdobnych, cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych,
nawozów i techniki ich stosowania, środków ochrony roślin ich potrzeb, techniki i zasad ich stosowania na działce, ekologii w uprawie działek
3. Wdraża Regulamin ROD i wydaje zalecenia dotyczące jego stosowania.
4. Propaguje wiedzę i oświatę ogrodniczą poprzez: organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców, zapoznaje z literaturą ogrodniczą, szczególnie wydawnictw związkowych i miesięcznika „Działkowiec”, przekazywanie informacji o wszelkich nowościach ogrodniczych
5. Utrzymuje kontakt ze stacjami chemiczno-rolniczymi oraz kwarantanny i ochrony roślin, ośrodkami doradztwa rolnego, oraz innymi placówkami w zależności od potrzeb.
6. Opracowuje roczne sprawozdania z działalności instruktorskiej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNEJ SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EKOLOGICZNEJ
1. Przewodniczący Komisji ekologicznej podlega bezpośrednio Zarządowi ROD 2. Armii Wojska Polskiego
2. Przewodniczący Komisji ekologicznej odpowiada za:
– organizację i prowadzenie instruktaży w zakresie: zagospodarowania i modernizacji działek
– uprawy roślin
– ochrony roślin
– nawożenia roślin
– ochrony środowiska
– Organizację pokazów z zakresu: uprawy gleby, techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych
oraz ozdobnych, cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, nawozów
i techniki ich stosowania, środków ochrony roślin ich potrzeb, techniki i zasad ich stosowania na działce, ekologii w uprawie działek
3. Do podstawowych obowiązków przewodniczącego komisji ekologicznej należy: kierowanie pracą podległych instruktorów oraz zapewnienie właściwych warunków pracy, nadzorowanie terminowego wykonana zaleceń, przestrzegania instrukcji o bezpieczeństwie i higienie pracy w czasie pokazów, systematyczne pogłębianie wiedzy fachowej i ogólnej oraz inspirowanie podległych instruktorów do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu wykonywanej funkcji, organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców, zapoznaje z literaturą ogrodniczą, szczególnie wydawnictw związkowych i miesięcznika „Działkowiec”, przekazywanie informacji o wszelkich nowościach ogrodniczych, ścisłe i terminowe wykonywanie poleceń Zarządu ROD, przestrzeganie regulaminu Polskiego Związku Działkowców, wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydium Krajowej Rady PZD dotyczących działalności Społecznej Służby Instruktorskiej.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INSTRUKTORA KOMISJI EKOLOGICZNEJ

1. Instruktor Komisji ekologicznej podlega bezpośrednio Przewodniczący Komisji ekologicznej ROD II Armii Wojska Polskiego
2. Instruktor Komisji ekologicznej odpowiada za: organizację i prowadzenie instruktaży w swoim sektorze z zakresu: zagospodarowania i modernizacji działek, uprawy roślin, ochrony roślin, nawożenia roślin, ochrony środowiska.
Organizację pokazów z zakresu: uprawy gleby, techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych, nawozów i techniki ich stosowania, środków ochrony roślin ich potrzeb, techniki i zasad ich stosowania na działce, ekologii w uprawie działek
3. Do podstawowych obowiązków instruktora komisji ekologicznej należy: terminowego wykonana zaleceń zleconych przez przewodniczącego komisji ekologicznej, uczestniczenie w instruktażach organizowanych przez przewodniczącego komisji ekologicznej, przestrzegania instrukcji
o bezpieczeństwie i higienie pracy w czasie pokazów, systematyczne pogłębianie wiedzy fachowej
i ogólnej oraz inspirowanie działkowców do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ogrodnictwa, przestrzeganie regulaminu Polskiego Związku Działkowców.