Gazetka ROD

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 43 Lipiec 2021 r
Nasz adres: www.ogrody2awp.pl

40 lat PZD to też jubileusz naszego Ogrodu…

Mija 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców. 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD – pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizację działkowców. 27 i 28 czerwca 1981 r. obradował IX Krajowy Zjazd Delegatów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, który uchwalił Statut PZD oraz wybrał krajowe organy PZD – Krajową Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą.

40 lat funkcjonowania PZD doprowadziło do tego, że jest 4601 ROD, ponad milion członków PZD, posiadających prawo do blisko 906 tysięcy działek. Dzięki takiej grupie zrzeszonych obywateli, Związek posiada potencjał i siłę nie tylko w sprawnym prowadzeniu i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, ale również w rozwiązaniu  problemów, z którymi od lat zmaga się, zapewniając istnienie ROD i broniąc praw działkowców. PZD od początku istnienia działa na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce. W szczególności poprzez propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ROD, zagospodarowywanie terenów ogrodów i działek, umożliwianie działkowcom wykorzystywania działek w celach ogrodniczych, wypoczynkowych, współpracę z samorządami i innymi instytucjami na szczeblach lokalnych oraz państwowych. PZD.  Związkowi zależy także na tym, aby ogrody mogły służyć społeczeństwu. Aby mogły spełniać funkcje ekonomiczne, ekologiczne, jak również rekreacyjne i zdrowotne. Rozpoczęcie działalności PZD dało początek największemu w historii rozwojowi ogrodów działkowych. Po niespełna kilku latach od powołania PZD nastąpiło dwukrotne zwiększenie powierzchni ogrodów. Związek przyczynił do tego, że ogrody zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę ogrodową.

Dobra passa dla ogrodów działkowych nie trwała jednak długo. Wraz z transformacją ustrojową w latach 90-tych zaczęło się zmieniać nastawienie do ogrodów działkowych. Władze samorządowe i państwowe coraz częściej podejmowały działania mające na celu ograniczenie działalności Związku i ogrodów i pozyskanie gruntów zajętych przez ROD. PZD przeciwstawiał się takiej polityce. Szczególnym wyrazem zamiaru zablokowania działalności PZD było uchylenie ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Szczególnie dramatyczna sytuacja miała miejsce 11 lipca 2012 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności 24 przepisów tej ustawy i przyjął, że jeżeli przez półtora roku Sejm nie uchwali nowej ustawy o ogrodach działkowych, wówczas 21 stycznia 2014 roku przestaną obowiązywać wszystkie przepisy zakwestionowane przez TK. W praktyce było to jednoznaczne z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego i użytkowania PZD do gruntów ROD i powrotem gruntów do ich właścicieli, czyli gmin i Skarbu Państwa. W konsekwencji oznaczało to likwidację Związku. PZD nie czekając na działania ustawodawcy, wziął inicjatywę w swoje ręce. W krótkim czasie przygotował obywatelski projekt ustawy o ROD, zebrał 924 801 podpisów działkowców, aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych i doprowadził do tego, że 13 grudnia 2013 r. była uchwalona przez Sejm nowa ustawa o ROD, która nadal obowiązuje. Uchwalenie tej ustawy było największym sukcesem PZD. Ustawa zapewniła istnienie PZD, uratowała byt ogrodów działkowych oraz zapobiegła pogorszeniu sytuacji działkowców. Bez nowej ustawy mogłyby ich spotkać obciążenia finansowe związane z dzierżawą i podatkami na rzecz gmin lub Skarbu Państwa. Kolejnym krokiem było zwołanie XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statut PZD. To było duże wyzwanie, z którym poradził sobie PZD. Wielokrotnie podejmował działania w obronie zapisów ustawy o ROD – przeciwstawiając się inicjatywom zmierzającym do jej zmiany albo całkowitego uchylenia. Bronił ogrody i działkowców, zabierając głos w pracach legislacyjnych dotyczących innych projektów ustaw, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie ROD.

40 lat PZD to też jubileusz naszego Ogrodu. 2 listopada 1981 roku dowódca Garnizonu Poznań przeznaczył 22 hektary poligonu Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na ogród działkowy dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych wojska. Jesienią 1981 roku powstał nasz – POD im. 2 Armii Wojska Polskiego. 40 lat minęło jak jeden dzień…

Nasze dokonania

 • Zakupiono i wymieniono dwie furtki od strony Fortu VII.
 • Zakupiono 2 kontenery na odpady zmieszane i 6 pojemników na odpady selektywne.
 • Zakupiono 4 tablice (2 ogłoszeniowe i 2 edukacyjne).
 • Zakupiono sprzęt nagłośniający do świetlicy.
 • Wykonano napis z nazwą ogrodu nad bramą nr 4 i tablicy kierunkowo-informacyjnej dojazdu do ROD.
 • Wymieniono uszkodzone pokrywy w studniach zlewowych.
 • Dokonano modernizacji systemu monitoringu wizyjnego.
 • Zamontowano w bramie przy sklepie RADEX automatyczny napęd otwierania jej na sygnał SOS pogotowia, straży pożarnej i policji. Służy też firmie odbierającej odpady, a także osobom niepełnosprawnym.
 • Wymieniono 11 skrzynek elektrycznych w sektorze K.
 • Zakupiono hydrofor do studni przy świetlicy.
 • Zakupiono narzędzia i sprzęt na wyposażenie Ogrodu.
 • Mieczysław Marek redaguje stronę internetową www.ogrody2awp.pl., która zdobyła II miejsce w okręgowym konkursie.

– Dzięki tym oraz innym dokonaniom w Ogrodzie nie brakuje wody na działkach, energii elektrycznej. Jest w nim czysto – o co dba gospodarz, jest bezpieczniej, bo poprawił się monitoring dzięki pracy wiceprezesa Krzysztofa Pawlewskiego. On też wprowadził dla działkowców system SOS, aby pogotowie mogło w każdej chwili uratować im zdrowie, a nawet życie.

W bieżącym roku Zarząd planuje:

 • Zakończyć remont budynku i dachu stacji transformatorowej i pomieszczenia socjalnego oraz garażu na terenie hydroforni. Tymczasem zostały przerwane z uwagi na stwierdzone znaczne wady wykonawcze z koniecznym zleceniem ich usunięcia przez nowego wykonawcę.
 • Wykonać mapę geodezyjną do wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami do działek.
 • Zakupić i zamontować siatkę ogrodzeniową w celu usunięcia bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu w sektorze A od strony północnej które użytkownicy działek samowolnie wykonali na co nie zezwala Regulamin ROD.
 • Zakupić i wymienić uszkodzone pokrywy studzienek.
 • Zakupić namiot, aby używać go już w Dniu Działkowca, który chcemy zorganizować 28 sierpnia.
 • Kontynuować przygotowania do modernizacji sieci wodociągowej. Niestety nie rozpoczniemy jej w tym roku, bo nie mamy jeszcze na to funduszy o czym poinformuje dzisiaj skarbnik ROD Andrzej Biedny. Prosimy również działkowców o wyrozumiałość, bo tymczasem sieć wodociągowa działa, chyba że uszkodzi ją ciężki szambonurek.

Ogrodowe konkursy

Mimo pandemii były w tym roku konkursy Najlepsza Działka ROD oraz Zielony Poznań Zorganizowali je Bernard Jaroni oraz Zbigniew Kąkol. Laureatką Konkursu Najlepsza  Działka ROD została I-24 Franciszka i Danuty Trzcińskich. Następne miejsce zajęły: F20 Ewy i Tadeusza Postrożnych, E55 Witolda i Barbary Najderków, C16 Mirosława i Marii Koniecznych i F8 Danuty i Henryka Czajczyńskich. Konkurs Zielony Poznań wygrała działka E77 Anny Bahrynowkiej. Laureatkami są też działka C24 Mariusza i Agnieszki Tylkowskich, D15 Anny Mikołajczak, B21 Zenona i Danuty Ptak, i G8 Magdaleny Kupczyk.

Jest dobrze, ale może być lepiej bo zamieszkiwanie na działkach jest niezgodne z Regulaminem ROD. Rada Osiedla Wola chce nam pomóc w pozyskaniu mieszkań dla tych działkowców. Nielegalne są też bramy i furtki w zewnętrznym ogrodzeniu w sektorze A. Fatalnie wygląda parkowanie w środy obok działek – szczególnie na wąskich alejkach – zamiast po rozładunku samochodu wyjechać na parking. Hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne skutecznie zakłóca nam wypoczynek. Wysokie drzewa przeszkadzają kamerom niezbędnym do rozpoznania sprawców wykroczeń. Przestały nam zagrażać dziki, ale czynią to ludzie, którzy brutalnie atakują działkowców awanturują się. Duże, szerokie żywopłoty wystają na drogi i alejki. Opiekunowie sektorów muszą otwierać bramy zamiast pomagać w im innej formie.

Co, kto, gdzie – czyli ogrodowe informacje

 • Chcesz skontaktować się z Gospodarzem Ogrodu? Jego numer telefonu – 695 210 942.
 • W sprawach finansowych kontaktuj się ze Skarbnikiem Zarządu – tel. 693 723 250.
 • Sekretarz Zarządu (605 219 639) dyżuruje w świetlicy w drugi wtorek miesiąca od godz. 16.00 do 17.30.
 • Pomocą służą również członkowie zarządu – opiekunowie sektorów. Ich dane kontaktowe są na tablicach.

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3) e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 42 Wrzesień 2020 r
Nasz adres: www.ogrody2awp.pl

11 lipca obyło się Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD

Po raz pierwszy w historii Ogrodu było nietypowe, bo KOMISARYCZNE WALNE ZEBRANIE ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiczne. Dlatego nie było na zebraniu wszystkich działkowców, bo prawo udziału w komisarycznym walnym zebraniu miało tylko 51 członków PZD powołanych do tego organu komisarycznego uchwałą poznańskiego OZ PZD na wniosek Zarządu ROD. Wśród nich był również Honorowy Prezes Zarządu naszego ROD Zdzisław Śliwa – wiceprezes PZD i prezes OZ PZD w Poznaniu. Kierując się przesłankami bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców Zarząd ROD poprosił o przybycie na zebranie w maseczkach. Z powodu epidemii zaproszono działkowców na plac obok świetlicy. Zarząd prosił też wszystkich obecnych o przekazanie relacji z tego zebrania pozostałym ośmiuset działkowcom. Interpretację przepisów oraz zasady powołania komisarycznego walnego zebrania wyjaśnił Prezes Okręgu. Zrobił to również dlatego, bo anonimowy działkowiec – „donosiciel” napisał skargę w tej sprawie nawet do Prezesa Polskiego Związku Działkowców! Uwaga, anonimowy działkowiec „donosił” już do Prezesa PZD na Antoniego, Katarzynę, na prezesa ROD. Oprócz dzików mamy w też inne zwierzę – „tchórza”, który boi się podpisać pod listem.

W imieniu Zarządu ROD sprawozdanie z działalności od 21 marca ubiegłego roku złożył jego prezes Andrzej Górczyński. Przypomniał najważniejsze wydarzenia ogrodowe roku 2019 jakimi były min. Dzień Dziecka, Biała Sobota połączona z Piknikiem Seniora, Dzień Działkowca w nowej formule. Zaprezentował też dokonania minionego i tego roku. Jako główne wymienił modernizację hydroforni. Ponieważ wykonano też projekt wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie ROD, to w następnych latach będzie można realizować tę inwestycję. Andrzej Górczyński prosił też o oszczędne używanie wody, aby z powodu suszy jej nie zabrakło. Tak też było. Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pawlewski poprawi stan techniczny monitoringu wizyjnego. Będą nowe kamery. Wiosną Gospodarz Ogrodu Jerzy Jendryka zmagał się z segregację śmieci przy zbiornikach odpadów, a członkowie Zarządu z dzikami, które zniszczyły prawie sto działek w poszukiwaniu cebulek tulipanów. Dobra była praca Zarządu, bo pozytywnie oceniła ją Komisja Rewizyjna oraz uczestnicy historycznego Komisarycznego Walnego Zebrania, którzy zgłosili propozycje do działania Zarządu Ogrodu.

Jednogłośnie uchwalono opłatę ogrodową na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w roku 2020 w wysokości 1,08 zł od m² powierzchni użytkowanej działki, opłatę energetyczną w wysokości 19,50 zł od działki, ryczałt za wywóz śmieci 96,00 zł od działki oraz opłatę inwestycyjną w wysokości 10 zł od działki na modernizację monitoringu. Uchwalono też plan pracy Zarządu ROD i preliminarz finansowy na rok 2020 i kilka innych niezbędnych uchwał.  

Ogrodowe konkursy

Laureatami Konkursu Wzorowa Działka 2020 są: A-19 Małgorzaty Czarneckiej, B-42 Magdaleny Gularek, C-29 Joanny i Stanisława Brzostowiczów, D-1 Gabrieli Irzykowskkiej, E-2 Zofii Below, F-20 Ewy i Tadeusza Postrożnych, G-36 Barbary Kowalskiej, H-49 Joanny Matuszewskiej,    I-11 Marty i Jerzego Galanty, K-28 Elżbiety Matysiak. Konkurs Zielony Poznań wygrała działka G18 Anny Łohynowicz przed działką I23 Jerzego Sochy i H50 Jerzego Paskorskiego. Gratulujemy!

Co zrobimy w roku 2020 gdy koronawirus pozwoli na realizację planów.       

 • Remont bramy nr 2
 • Zakup żwiru i wyrównanie dróg ogrodowych.
 • Wymiana uszkodzonych pokryw w studniach zlewowych.
 • Naprawa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego.

Przewodnik po segregacji działkowych odpadów

Na działce musi być kompostownik na odpady pochodzenia organicznego. Korzystajmy z niego!

GAŁĘZIE należy składować na placu za sklepem RADEX zgodnie z informacjami na tablicach ogrodowych

CZARNY LUB GRAFITOWY METALOWY POJEMNIK – ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy: wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej.                        
Nie wrzucamy:  odpadów BIO, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego,  baterii, akumulatorów, świetlówek           i żarówek energooszczędnych, farb i rozpuszczalników, opakowań po farbach i rozpuszczalnikach, leków, gruzu.

BRĄZOWY METALOWY POJEMNIK – ODPADY ZIELONE

Wrzucamy: rozdrobnione gałęzie, trawę, liście, pozostałości roślinne. Wrzucamy luzem – bez worków! 

ŻÓŁTY PLASTIKOWY POJEMNIK – TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy: zgniecione i puste butelki po napojach, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po konserwach i napojach, kapsle, opakowania z metalu, kartoniki po mleku i napojach, worki i reklamówki.
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, mebli i ich części, jednorazowych naczyń, sprzętu AGD.

NIEBIESKI PLASTIKOWY POJEMNIK – PAPIER

Wrzucamy: papier, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę.

Nie wrzucamy: zatłuszczonego papieru po maśle, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu, ubrań.

ZIELONY PLASTIKOWY POJEMNIK – SZKŁO

Wrzucamy: butelki szklane po napojach (bez nakrętek),  słoiki (bez nakrętek, zacisków  i gumowych uszczelek).               Nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, luster, kineskopów, świetlówek, żarówek.

BRĄZOWY PLASTIKOWY POJEMNIK – ODPADY BIO

Wrzucamy: obierki owoców i warzyw, skorupki jaj, resztki żywności (bez mięsa), przeterminowane owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie. Nie wrzucamy: mięsa, kości, ziemi, kamieni, popiołu.

Odpady wystawkowe: meble, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, farby, kleje, żywice i detergenty, substancje niebezpieczne oraz odpady budowlane działkowcy muszą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – na Gratowisko.

Jest dobrze, ale może być lepiej, ponieważ…

 • Nie podoba nam się zamieszkiwanie na działkach !
 • Nie podobają nam się ponadnormatywne altany !
 • Nie podobają się nam bramy i furtki w zewnętrznym ogrodzeniu w sektorze A !
 • Nie podoba nam się nie zamykanie furtek Ogrodu, bo wchodzą do niego dziki !
 • Nie podoba nam się parkowanie w środy obok działek, zamiast natychmiast wyjechać na parking !
 • Nie podoba nam się hałasowanie kosiarkami oraz innym głośnym sprzętem w niedziele i dni świąteczne !
 • Nie podobają nam się wysokie drzewa iglaste oraz duże szerokie żywopłoty wystające na drogi i alejki !
 • Nie podoba nam się wymuszanie wjazdów do Ogrodu poza środą na prezesie Zarządu i gospodarzu ROD.

Co, kto, gdzie – czyli ogrodowe informacje

 • Chcesz skontaktować się z Gospodarzem Ogrodu? Jego numer telefonu – 695 210 942.
 • W sprawach finansowych kontaktuj się ze Skarbnikiem Zarządu – tel. 693 723 250.
 • Sekretarz Zarządu (605 219 639) dyżuruje w świetlicy w drugi wtorek miesiąca od godz. 16.00 do 17.30.

Pomocą służą również członkowie zarządu – opiekunowie sektorów. Ich dane kontaktowe są na tablicach.

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3) e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 41 Marzec 2020 r
Nasz adres: www.ogrody2awp.pl Koronawirus 2020 r.

Najważniejsze wydarzenia w Ogrodzie roku 2019.

 • 1 czerwca zorganizowaliśmy wspaniały Dzień Dziecka. Ewie Jackowiak pomogły panie przedszkolanki.
 • 8 czerwca zorganizowaliśmy Białą Sobotę połączoną z Piknikiem Seniora. Było wszystko – badania, specjalistów, osinobubus, ale nas nie było. Więcej organizatorów niż uczestników. Smutne, ale prawdziwe.

Dzień Działkowca – 24 sierpnia – był w nowej formule, na placu przy świetlicy, na którym przygrywał Wojtek Szopka. Bawiliśmy się, jedząc grochóweczkę z żołnierskiego kotła – po raz pierwszy bez talonów !

Co jeszcze zrobił Zarząd?

 • Modernizację miejsc gromadzenia odpadów oraz utwardzenie drogi od bramy do bramy.
 • Remont bramy nr 3, wymiana dwóch furtek. To też zasługa sekretarza Zarządu Stanisława Sworka.
 • Wymianę siedmiu skrzynek elektrycznych przy pomocy Józefa Sykały.
 • Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pawlewski rozwiązał problem ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
 • Działka H56 Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych oraz Słabowidzących zmieniła formę dzięki Mieczysławowi Markowi i Jerzemu Jendryce.
 • Zarząd dokonał weryfikacji pozwoleń na wjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Wiceprezes Krzysztof  Pawlewski poprawił stan techniczny monitoringu wizyjnego. Będą nowe kamery.
 • On też zamontował przy furtce skrzynkę bezpieczeństwa z kluczem do bramy dla pogotowia ratunkowego, który natychmiast ukradziono. Dlatego pogotowie nie wjechało do Ogrodu na sektor A.
 • Zarząd zobowiązał działkowców sektora A, którzy zamontowali bramy i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym zostali do ich usunięcia pod groźbą wypowiedzenia umowy użytkowania działki. Tymczasem bez skutku…
 • Po ocenie pracy gospodarza i pomocnika powierzono ich obowiązki Jerzemu Jendryce i Józefowi Sykale.
 • Po patrolowaniu Ogrodu w celu sprawdzenia ilości zamieszkujących działkowców 26 lutego Zarządu ROD nakazał im zaprzestanie tego procederu. Czekamy na wykonanie ich zobowiązań…
 • Prezes Zarządu Ogrodu podjął skuteczne działania w sprawie wymiarów altany na działce G54 czego nie zauważył anonimowy działkowiec krytykując go w liście nawet do Prezesa Krajowej Rady PZD! Czekamy na zmniejszenie altan przez innych działkowców w sektorach K, F oraz innych.
 • W marcu br. Zarząd zmodernizował – pod nadzorem Zbigniewa Kąkola – hydrofornię w zakresie: wymiany zużytych  zasuw  i zaworów, zamontowania dodatkowych, wymaganych przez dozór techniczny zaworów zwrotnych, pomp ciśnieniowych, oczyszczenia i malowania węzła rur oraz dwóch zlewowych zbiorników wody surowej. Ponadto wykonano dodatkowy, równoległy do istniejącego, system elektronicznego, awaryjnego wyłączania pomp głębinowych, zapobiegających przelewy wody ze zbiorników (czarnych).
 • Na tę inwestycję złożyliśmy wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Też czekamy na deecyzję będzie w kwietniu. Podobny wniosek złożyliśmy na zakup i montaż obudów, zaworów, przyłączy do instalacji 38 liczników poboru wody. W złożeniu wniosków zadań pomogło Pozwolenie Wodno-Prawne, które już uzyskaliśmy.
 • Zarząd wykonał uchwałę działkowców wykonania projektu budowlanego wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie ROD. Otrzymamy projekt gdy pozwoli sytuacja epidemilogiczna.
 • Mieczysław Marek zmodernizował i redaguje stronę internetową Ogrodu: www.ogrody2awp.pl. Czytajcie!
 • Redaktor Andrzej Górczyński (prezes Zarządu) opublikował Gazetę ROD nr 40 na Dzień Działkowca oraz jej wydanie na walne zebranie, które nie odbyło się z powodu emidemii koronawirusa.
 • W styczniu br. Zarząd podjął decyzję wyłączenia energii elektrycznej na 9 działkach, których użytkownicy nie zapłacili za nią do 31. 12. 2019 r. Oczywiście skarbnik uprzedził ich oraz innych 40-tu o takiej decyzji.

Jakie opłaty ogrodowe ?

Ponieważ przesunięcie terminu walnego zebrania może spowodować poważne zakłócenie w działaniu Ogrodu, to Krajowy Zarząd PZD upoważnił Zarządy ROD do pobierania od działkowców opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Ogrodu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wpłacanie zaliczek w kwocie 600,00 złotych na konto ROD im. 2 Armii WP nr 09 9043 1070 2070 0010 0218 0001. Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym oraz uchwaleniu opłat na rok 2020, zostaną wystawione noty obciążeniowe, na których będzie uwzględniona wpłacona zaliczka. Tymczasem apelujemy o ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych potrzeb. Podczas przebywania w Ogrodzie zachowajmy środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami – zgodnie z aktulnymi zarządzeniami.

Co zrobimy w roku 2020 gdy koronawirus pozwoli na realizację planów ?

 • Obchody Dnia Dziecka – 30 maja ?…
 • Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD nie było pierszego dnia wiosny to może pierwszego dnia lata?…
 • Świętowanie Dnia Działkowca – 29 sierpnia ?…
 • Zakup dwóch kontenerów na odpady komunalne i sześciu pojemników na odpady selektywne.
 • Remont bramy nr 2 oraz wymiana dwóch furtek od wschodniej strony Ogrodu.
 • Wykonanie napisu z nazwą ogrodu nad bramą nr 4 i tablicy kierunkowo-informacyjnej dojazdu do ROD oraz zakup czterech tablic ogłoszeniowych.
 • Zakup i montaż lampy oświetleniowej w sektorze „I”.
 • Zakup żwiru i wyrównanie dróg ogrodowych.
 • Wymiana uszkodzonych pokryw w studniach zlewowych.
 • Naprawa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego.

Przewodnik po segregacji działkowych odpadów

Na działce musi być kompostownik na odpady pochodzenia organicznego. Korzystajmy z niego!

GAŁĘZIE należy składować na placu za sklepem RADEX zgodnie z informacjami na tablicach ogrodowych

SREBRNY METALOWY POJEMNIK – ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wrzucamy:  wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej.

Nie wrzucamy:  odpadów BIO, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego,  baterii, akumulatorów, świetlówek i żarówek energooszczędnych, farb i rozpuszczalników, opakowań po farbach i rozpuszczalnikach, leków,  gruzu.

BRĄZOWY METALOWY POJEMNIK – ODPADY ZIELONE

Wrzucamy: rozdrobnione gałęzie, trawę, liście, pozostałości roślinne. Wrzucamy luzem – bez worków!

ŻÓŁTY PLASTIKOWY POJEMNIK – TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy: zgniecione i puste butelki po napojach, zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej, plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po konserwach i napojach, kapsle, opakowania z metalu, kartoniki po mleku i napojach, worki i reklamówki.

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, mebli i ich części, jednorazowych naczyń, sprzętu AGD.

NIEBIESKI PLASTIKOWY POJEMNIK – PAPIER

Wrzucamy: papier, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę.

Nie wrzucamy: zatłuszczonego papieru po maśle, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianu, ubrań.

ZIELONY PLASTIKOWY POJEMNIK – SZKŁO

Wrzucamy: butelki szklane po napojach (bez nakrętek),  słoiki (bez nakrętek, zacisków  i gumowych uszczelek).

Nie wrzucamy: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, luster, kineskopów, świetlówek, żarówek.

BRĄZOWY PLASTIKOWY POJEMNIK – ODPADY BIO

Wrzucamy: obierki owoców i warzyw, skorupki jaj, resztki żywności (bez mięsa), przeterminowane owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie.

Nie wrzucamy: mięsa, kości, ziemi, kamieni, popiołu.

Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, kwasy, środki ochrony roślin, farby, kleje, żywice i detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory) oraz odpady budowlane działkowcy muszą przekazywać tylko do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Jest dobrze, ale może być lepiej, ponieważ…

 • Nie podoba nam się zamieszkiwanie na działkach !
 • Nie podobają nam się ponadnormatywne altany !
 • Nie podobają się nam bramy i furtki w zewnętrznym ogrodzeniu w sektorze A !
 • Nie podoba nam się brak segregacji śmieci oraz wrzucenie gałęzi, sprzętu AGD, mebli itp. do pojemników !
 • Nie podoba nam się parkowanie w środy obok działek, zamiast natychmiast wyjechać na parking !
 • Nie podoba nam się hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne !
 • Nie podobają nam się wysokie i szerokie żywopłoty na alejkach oraz drzewa, krzewy wystające na drogi !

Co, kto, gdzie – czyli ogrodowe informacje

 • Chcesz skontaktować się z Gospodarzem Ogrodu? Jego numer telefonu – 695 210 942.
 • W sprawach finansowych kontaktuj się ze Skarbnikiem Zarządu – tel. 693 723 250.
 • Sekretarz Zarządu dyżuruje w świetlicy w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 16.00 do 17.30. Możesz też skontaktować się z nim telefonicznie – 605 219 639

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3) e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego  Nr 39  
Marzec 2019 r.

27 lat minęło…

Rozmowa ze Zdzisławem Śliwą, prezesem Zarządu ROD im. 2 Armii WP

– Pozwólcie Drodzy Czytelnicy na osobistą dygresję. Po 27 latach pełnienia funkcji prezesa ROD postanowiłem zakończyć pracę w strukturach ogrodu. Ten czas był dla mnie dużym wyzwaniem i nauką funkcjonowania na niwie społecznej. Nie zamierzam jednak kończyć działalności związkowej w Zarządzie Okręgu PZD, którego jestem prezesem i w Krajowej Radzie, gdzie jestem wiceprezesem. Będę wiec jak zawsze dbał o interes naszego Ogrodu i wspierał jego działanie, o ile obdarzycie mnie Państwo mandatem delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów. Myślę również, że moja rezygnacja z funkcji prezesa zaowocuje wyborem nowej osoby, która w większym wymiarze czasu będzie mogła pracować dla Ogrodu. Ja takiego komfortu zwyczajnie nie miałem z uwagi na zaangażowanie w Okręgu i Krajowym Zarządzie oraz Krajowej Radzie.

– Wierzę, że nowy Zarząd i jego prezes  będzie  kontynuować dotychczasową pracę i utrwalać wysoką pozycję naszego Ogrodu w Okręgu i w kraju.

– Nie wolno dopuścić do zamieszkiwania na terenie Ogrodu i trzeba zdecydowanie walczyć z samowolami budowlanymi. Przykłady innych ogrodów, gdzie złamano prawo i przekształcono ogrody w niskiej jakości osiedla mieszkaniowe, powinny być ostrzeżeniem także dla nas.

– Mieszkanie na działce, wrzucanie do pojemników drzew zamiast rozdrobnionych gałęzi, brak segregacji śmieci, hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne, parkowanie na alejkach

– Wiele zawdzięczam na mojej działkowej drodze śp. Eugeniuszowi Leśniewskiemu, który wprowadzał mnie do Ogrodu i do zarządu, gdzie wkrótce powierzono mi funkcję prezesa. Działkę jaką mam, każdy widzi. Ale to, że nie muszę się jej wstydzić, choć mam mało czasu na pracę na niej, zawdzięczam mojej Żonie, która dba o wszystkie roślinki. Trawnik i drzewa to jednak moja specjalność…

– Wspaniałe zaangażowanie wszystkich działkowców w walkę Ogrodu o miano najlepszego w kraju. Sukces Ogrodu napawał  dumą i radością, że wspólnie możemy tak wiele osiągnąć.

– O przykrych momentach zwykle staram się nie pamiętać. Takie też były, ale współpracując w zespole, który darzył się zaufaniem pokonywaliśmy wspólnie najtrudniejsze chwile.

– Wierzę, że nadal będzie służył działkowcom jako teren rekreacyjny i wypoczynkowy. Myślę, że będą  uprawiane nowe rośliny, odmiany warzyw i owoców, które z działki będą smakować jeszcze lepiej. Może też nie będzie już na ogrodzie tak dużo drzew i krzewów iglastych, bo ich obecność już dzisiaj przeszkadza na wielu działkach. Ale przede wszystkim powinien być nadal jednym z najlepszych w Okręgu i w kraju, czego naszym następcom i przyszłym działkowcom serdecznie życzę.

– To miłe, ale zobowiązujące do pomagania Zarządowi, jego prezesowi w trudnej społecznej pracy.

<W imieniu czytelników bardzo dziękujemy za 27 lat pracy dla działkowców, a także dla redakcji Gazety. Tymczasem informujemy, że 30 marca Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd ROD w składzie: Andrzej Górczyński – prezes, Krzysztof Pawlewski – wiceprezes, Stanisław Sworek – sekretarz, Andrzej Biedny – skarbnik oraz Ewa Jackowiak, Bernard Jaroni i Zbigniew Kąkol – członkowie Zarządu Ogrodu.

Wydarzenia minionych lat i plany na następne…

Przypomnijmy, 28 marca 2015r. wybraliśmy Zarząd w składzie: Zdzisław Śliwa – prezes,  Zenon Ptak – I wiceprezes, Andrzej Górczyński – wiceprezes,  Andrzej Smoła – sekretarz, Andrzej Biedny – skarbnik, Stanisław Sworek – członek pełniący funkcję księgowego, Wiesław Kapłon, Mieczysław Marek i Józef Sykała – członkowie. W 2016 r. na skutek ciężkiej choroby z funkcji sekretarza ROD zrezygnował śp. Andrzej Smoła, a funkcję sekretarza przejął Stanisław Sworek. Na wakujące stanowisko członka zarządu w 2017r. przyjęta została Paulina Kaczmarek. Zmieniali się gospodarze ogrodu. To ważne, ale i trudne stanowisko pracy, do której trudno znaleźć właściwą osobę. Gospodarzami byli: Henryk Olejniczak do sierpnia 2016r., Stanisław Smólczyński do marca 2016r., Jerzy Lemański do sierpnia 2017r., a później i obecnie Artur Horowski.

Miniona kadencja przyniosła wiele znaczących wydarzeń w życiu ogrodu. Uczestniczyliśmy w konkursach uzyskując w 2017 r. bezprecedensowy sukces, bo zostaliśmy Najlepszym Rodzinnym Ogrodem Działkowym Roku w Polsce. Ten sukces był wynikiem pracy zarządu i wspierających go działkowców oraz powodem do dumy dla wszystkich z uzyskanego osiągnięcia. Inwestowaliśmy i modernizowaliśmy infrastrukturę. Efekty tych działań w skrócie przedstawiają się następująco: wymieniono 134 skrzynki elektryczne, zainstalowano elektroniczny monitoring ogrodu, wykonano kapitalny remont ogrodowej świetlicy z malowaniem jej zewnętrznej elewacji, oczyszczono zbiorniki wodne hydroforni, zainstalowano siłownię plenerową, zmodernizowano plac zabaw, zakupiono 6 stołów cateringowych, wykonano ścieżkę ekologiczną, oznakowano sektory, wykonywano wiele napraw awaryjnych i bieżących oraz innych prac.

W składzie zarządu były zmiany. Ubyli z zarządu Paulina Kaczmarek (po pół roku działania) i długoletni członek zarządu Józef Sykała. Oboje z powodu przeniesienia praw do działki i wygaśnięcia członkostwa PZD.  Zarząd ROD w styczniu br. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet Zarządu Krzysztofa Pawlewskiego, Przez miniony rok pracowaliśmy nad wdrożeniem programu finansowo-księgowego, który znacząco usprawni prowadzenie ewidencji Ogrodu zarówno przez księgowość jak i sekretarza oraz skarbnika. Mamy już tego efekty. Działa kartoteka ogrodu, ale ciągle brakuje adresów działkowców, zwłaszcza mailowych. Do blisko dwustu działkowców wysłano z programu zaproszenia na walne zebranie zaoszczędzając na kosztach wysyłki. Zależy nam na pozyskaniu adresów poczty internetowej, aby szybko komunikować się z działkowcami. Zapewniamy o bezpieczeństwie przekazanych danych, które są prawnie chronione i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencyjnych stowarzyszenia. Dlatego prosimy o ich przekazywanie.

Całkowita powierzchnia gruntu ROD nie zmieniła się i wynosi 24,1673 ha. a powierzchnia użytkowa działek 20,2903 ha. użytkowana jest przez 640 działkowców w tym jedna przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niewidomych i Słabowidzących.

Co w przyszłości? Wymiana czterech furtek i remont jednej bramy oraz wymiana jednej bramy wjazdowej,  modernizacja sieci wodociągowej i konserwacja hydroforni, wymiana 7 skrzynek elektrycznych oraz wykonanie 38 liczników poboru wody w studzienkach na działkach w sektorze H i A, naprawa dróg wewnętrznych. W wielu miejscach i przy urządzeniach wypoczynkowych będą inwestycje modernizacyjne.

Jest dobrze, ale może być lepiej, ponieważ…

>Nie podoba nam się zamieszkiwanie na działkach! 

>Nie podoba nam się brak segregacji śmieci przez działkowców oraz wrzucenie gałęzi do pojemników! 

>Nie podoba nam się parkowanie samochodów w środy obok działek, bo należy natychmiast wyjechać! 

>Nie podoba nam się hałasowanie kosiarkami oraz innym sprzętem w niedziele i dni świąteczne! 

>Nie podobają nam się wysokie i szerokie żywopłoty, drzewa, krzewy wystające na drogi i alejki!

Co, kto, gdzie – czyli ogrodowe informacje 

>Chcesz skontaktować się z Gospodarzem Ogrodu? Jego numer telefonu – 695 210 942. 

>W sprawach finansowych kontaktuj się ze skarbnikiem Zarządu – tel. 693 732 . 

>Sekretarz Zarządu dyżuruje w świetlicy w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 16.00 do 17.30.

>Możesz też skontaktować się z nim telefonicznie – 605 219 639

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego  Nr 37
Kwiecień 2018 r.

To był dobry, ciekawy rok..

To był rok, który trwale zapisze się w historii naszego Ogrodu. 120-lecie polskiego ogrodnictwa działkowego i 35–lecie narodzin Ogrodu ukoronowane zostało bezprecedensowym sukcesem, jakim było zwycięstwo w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2017” i zdobycie miana Najlepszego Ogrodu Działkowego w kraju. Taki sukces nobilituje działkowców oraz ludzi zarządzających Ogrodem. Aby sukces był możliwy trzeba było wielu starań i dużego wysiłku organizacyjnego oraz zaangażowania wielu osób i życzliwości władz Poznania oraz województwa, dzięki którym rozbudowaliśmy naszą bazę edukacyjną i rekreacyjną Ogrodu. Do najlepszego Ogrodu w kraju chętnie przyjeżdżali goście chcący go zobaczyć. Pod koniec października gościliśmy Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz Zastępcę Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego, którzy w  superlatywach wypowiadali się o Ogrodzie. Prezes Związku swoją opinię o Ogrodzie przedstawił członkom zarządu krajowego, oceniając, że Ogród zasłużenie zwyciężył w konkursie.

Wcześniej, bo już we wrześniu gościliśmy delegację niemieckich działkowców, którzy przebywali w Poznaniu z okazji 30-lecia wzajemnej współpracy miedzy działkowcami z Westfalii i Poznania. Gościliśmy w Ogrodzie działkowców z całego Okręgu. W odnowionej świetlicy odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu, w którym uczestniczyli także przewodniczący powiatowych i gminnych kolegiów prezesów. Naradę szkoleniową odbyli instruktorzy SSI Okręgu, obradowali tu prezesi jeżyckich ROD. Każdemu spotkaniu towarzyszyło zwiedzanie Ogrodu. Każda taka wizyta była uwieńczona gratulacjami za jakość Ogrodu. Będą go odwiedzać działkowcy z różnych ogrodów także w bieżącym roku. Swój przyjazd zapowiedzieli m.in. działkowcy gnieźnieńscy. W myśl zasady, że „szlachectwo zobowiązuje” nie możemy obniżyć poziomu i musimy potwierdzić, że sukces nie był przypadkowy i w pełni na niego zasłużyliśmy…

Jak długą drogę przeszliśmy wspólnie? 35 lat temu na poligonie powstał piękny Ogród, który może być uznawany za wzorcowy. Wypada się cieszyć, że mamy działki w takim Ogrodzie. Nie możemy więc dopuścić, aby dotknęły nas przypadłości toczące innych poznańskich ogrodów działkowych. Skutecznie bronimy się przed zamieszkiwaniem w ogrodzie, reagujemy na każdy przypadek samowoli budowlanej. Nie wahamy się, by wobec działkowców rażąco naruszających prawo sięgać do sankcji przewidzianych w Ustawie, Statucie i Regulaminie.

Mówimy dziś o potrzebie otwierania ogrodów dla społeczeństwa. Nasz Ogród z całą pewnością takim już jest. Ale przecież i w naszym i w innych drzemią nowe, jeszcze nie do końca odkryte możliwości. Inwestujemy w Ogrodzie, by odpoczywało się w nim na miarę czasu, w którym żyjemy. Pomagają nam w tym Okręgowy Zarząd i Miasto Poznań. Uzyskaliśmy w ten sposób dofinansowanie dla budowy w ROD siłowni plenerowej oraz dotację z WFOŚ na budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej. W pierwszym przypadku dzięki porozumieniu z Miastem ROD otrzymał darowiznę od Spółki Św. Wojciech Dom Medialny w wysokości 16 000 zł na urządzenie na terenie ROD placu rekreacyjnego. Wykorzystując przyznane środki i inwestując dodatkowe z własnych funduszy przebudowaliśmy tę część ogrodu stawiając urządzenia rekreacyjne oraz stół pingpongowy. Na placu zabaw wymieniono piaskownicę oraz zamontowano dla dzieci urządzenie „koń–bujak”. Wyrównaliśmy teren i obsialiśmy go trawą. Na przedłużeniu placu rekreacyjnego powstała ścieżka edukacyjna sfinansowana z funduszy WFOŚ. Warto też dodać, że mając tak odnowione otoczenie świetlicy wyremontowaliśmy ją. Jest efekt pracy.

Jest dobrze, ale może być lepiej, ponieważ…

Nie podoba nam się brak segregacji śmieci przez działkowców oraz wrzucenie gałęzi do pojemników!

Nie podoba nam się parkowanie samochodów obok działek w środy, zamiast natychmiast wyjechać z alejki!

Nie podoba nam się hałasowanie kosiarkami w niedziele i dni świąteczne. Pozwólmy ludziom wypoczywać!

Nie podoba nam się prowadzanie psów bez smyczy oraz nie sprzątanie ich odchodów!

Co zrobimy w tym roku?

        Podobnie jak w ubiegłym roku też będą inwestycje, remonty. Będzie wymiana 29 skrzynek elektrycznych. To już czwarty etap tego działania. Wymienimy dwie bramy (nr 2 i nr 4). Wyrównamy drogi. Kupimy jeden kontener –brązowy – na odpady biodegradowalne i dwa kontenery na odpady zielone. Uszczelnimy dach świetlicy. Zapewne będą też naprawy awaryjne – oby jak najmniej oraz konserwacyjne, ale te muszą być. Pieniądze wydamy też na zakup komputera (laptopa) do obsługi programu finansowo-księgowego przez skarbnika ROD.

         Wśród stałych przedsięwzięć będą pokazy cięcia i szczepienia drzew oraz krzewów, propagowanie właściwych metod ochrony roślin. Zależy nam, aby w tę akcję obok naszego krajowego instruktora SSI Mieczysława Marka włączyli się wszyscy aktywni instruktorzy. Niestety nie ma ich zbyt wielu… Być może przyniesie efekty – także w tej dziedzinie – współpraca i wymiana doświadczeń z sąsiadującymi z nami Ogrodami: im. Lotnictwa Polskiego oraz Żwirki i Wigury II.

Zamierzamy kontynuować współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Niedowidzących i Słabowidzących, Domem Dziecka, a także rozpocząć ze schroniskiem dla zwierząt, co proponuje nowy członek Zarządu  Paulina Kaczmarek, która zachęca do powołania kół zainteresowań, organizację wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Redaktor Gazety ROD proponuje zajęcia na urządzeniach siłowni plenerowej pod nazwą „Działkowcu ćwicz z nami” korzystając z pomocy instruktora.

Udział w konkursach organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD i w konkursie „Zielony Poznań” warto kontynuować, tym bardziej że w tej dziedzinie odnosimy sukcesy. Tradycją są też imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Działkowca. Być może będą też koncerty?…

Prosimy o dane

26.11.2017 r. Zarząd ROD podjął uchwałę w sprawie przekazania księgowości ROD do ośrodka finansowego w OZ PZD. Pod koniec roku kupiliśmy długo oczekiwany program finansowo-księgowy, który znacząco usprawni prowadzenie ewidencji Ogrodu zarówno przez księgowość jak i sekretarza oraz skarbnika. Aby jednak program sprawnie funkcjonował niezbędne jest utworzenie Kartoteki Działkowców, w której zapisane zostaną nasze dane personalne. Brakuje niektórych danych, zwłaszcza starszych działkowców, uprawiających działkę od wielu lat.

Składane wówczas deklaracje nie zawierały wiele potrzebnych dziś danych osobowych. Dlatego bardzo prosimy działkowców o ich uzupełnienie. Zależy nam zwłaszcza na numerach PESEL i adresach poczty internetowej. Zapewniamy o bezpieczeństwie przekazanych danych, które są prawnie chronione i mogą być wykorzystywane tylko do celów ewidencyjnych stowarzyszenia. Program zapewni nie tylko sprawne prowadzenie księgowości, ale także znacznie ułatwi komunikację miedzy działkowcami i Zarządem ROD. Wiele ważnych informacji będzie można przekazywać pocztą internetową zamiast kosztownymi listami pocztowymi.

Co, kto, gdzie – czyli ogrodowe informacje

Opłaty wpłacaj na konto do 31.maja lub w świetlicy – 28.04, 19.05, 2.06 i 30.06 od godz. 10.00 do 13.00

Chcesz skontaktować się z Gospodarzem Ogrodu? Jego numer telefonu – 695 210 942.

Pomoc energetyczną, wodociągową możesz poprosić technicznego specjalistę – tel. 731 724 718.

W sprawach finansowych kontaktuj się ze skarbnikiem Zarządu – tel. 693 732 250.

Sekretarz Zarządu dyżuruje w świetlicy w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00. Możesz też skontaktować się z nim telefonicznie – 605 219 639

W sprawach porządku i bezpieczeństwa dzwoń do osoby za to odpowiedzialnej – tel. 506 584 603.

W sprawach ogrodniczych porad udziela instruktor SSI w ostatni czwartek miesiąca – godz. 17.00.

Przy przenoszeniu praw do działki wniosek zgłasza jej zbywca. Zarząd powiadamia go o decyzji.

W pojemnikach na odpady BIO (brązowych) powinny znaleźć się tylko takie odpady jak kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane warzywa i owoce, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 36
Sierpień 2017 r.

Jubileusz 35-lecia ROD

Tradycyjne święto „Dzień Działkowca” ma w tym roku szczególny charakter. Świętujemy 35-lecie założenia  Ogrodu na poligonowych ugorach. Są też inne wielkie jubileusze działkowe: 120-lecie powstania ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz 90–lecie utworzenia w Poznaniu pierwszej ogólnopolskiej organizacji działkowców – Towarzystwa Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej Polski. Ważne to jubileusze. Długa i bogata historia uwieńczona powstaniem w kraju prawie 5 tysięcy ROD stworzyła szansę dla miliona polskich rodzin, aby na działkach  znaleźć wytchnienie po trudach pracy i bliski kontakt z naturą. Nasz Ogród wpisuje się w ten obraz ze swoją skromniejszą 35-letnią historią. Ale nasz ROD jest też doskonałym przykładem tego, co mogą zrobić z otrzymanymi ugorami działkowcy pracą własnych rąk. Stworzyliśmy piękny Ogród, przyjazny dla środowiska, w którym przyjemnie spędzamy wolny czas. Obroniliśmy też Ogród przed przekształcaniem go w osiedle mieszkaniowe. Staraliśmy się w zarodku tłumić wszelkie przejawy samowoli budowlanych. Dzięki temu mamy dziś Ogród – w roku jubileuszu – który sięgnął po palmę pierszeństwa w całym kraju. Było to możliwe dzięki rzetelnej pracy Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i Działkowców, którzy przyczynili się do tego, aby Ogród wyglądał tak pięknie jak nigdy dotąd. Wszystkim Działkowcom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu składam gorące podziękowanie. Życzę Państwu uroczego świętowania podczas jubileuszu i informuję, że z Krajowych Dni Działkowca w Bytomiu przywieziemy 26 sierpnia Puchar dla zwycięzcy konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2017”.  Jeszcze raz pięknie dziękuję!

Prezes ROD dr Zdzisław Śliwa

Nasz Ogród najlepszy w Polsce !

Tegorocznym laureatem krajowego konkursu „ROD Roku 2017” został NASZ OGRÓD, który po tytuł ten sięga nie pierwszy raz w historii. Jednak powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy. Nasz Ogród był już kilkukrotnie w gronie zwycięzców zarówno w konkursach okręgowych, jak i krajowych. W 2004 roku Ogród zajął II miejsce w okręgowym konkursie ROD Roku, a rok później został laureatem konkursu krajowego. Dwa lata później wygrał konkurs okręgowy, a w 2008 roku kolejny raz został laureatem krajowego konkursu na Najpiękniejszy ROD Roku. W 2012 roku nasz Ogród drugi raz w historii zajął I miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy” na szczeblu okręgowym, za co otrzymał prawo reprezentowania Okręgu w konkursie krajowym roku 2013, w którym zajął wysokie, drugie miejsce.

– Sięgnąć po laur zwycięzcy po raz kolejny w historii to prawdziwe wyzwanie zarówno dla Zarządu ROD, jak i działkowców – mówi Zenon Ptak, wiceprezes ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu. – Nie wystarczy pokazać komisji konkursowej zadbane alejki czy wykonane inwestycje, ale trzeba także zmobilizować niemałą rzeszę działkowców, aby zadbała o stronę wizualną i zagospodarowanie działek – wyjaśnia.

Z kart historii

Nasz Ogród powstał w tym samym roku co Polski Związek Działkowców. 2 listopada 1981 roku dowódca Garnizonu Poznań przeznaczył 22 hektary poligonu Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na Ogród Działkowy dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych wojska. – Pierwszy Zarząd miał wyjątkowo dużo pracy. Trzeba było przeprowadzić niwelację i rekultywację terenu, wykonać prace geodezyjne, podzielić teren na 8 sektorów i 515 działek – wspomina ogrodowy kronikarz i jednocześnie wiceprezes zarządu ogrodu Andrzej Górczyński. Jak mówi, niektóre działki były w katastrofalnym stanie –  zasypane kamieniami, gruzem, śmieciami, a nawet elementami wojskowymi zostawionymi na poligonie. Działkowcy musieli wykonać wręcz heroiczną pracę, aby ziemia w tym miejscu nadawała się pod uprawę. Na wiosnę 1982 roku wytyczono drogi i alejki, wykonano 12 ujęć wodnych, rozpoczęto budowę magazynu i ogrodzenia. Na działkach pojawili się pierwsi działkowcy, którzy z uporem walczyli o każdy skrawek ogrodu. W kolejnych latach wybudowano studnie głębinowe, hydrofornie, położono instalację elektryczną i wodociągową. Także w kolejnych latach ogród rozwijał się i powiększał.

W 1999 roku przejęto teren po jednostce wojskowej. W budynkach – które były w opłakanym stanie Zarząd ROD wspólnie z działkowcami urządził świetlicę, którą następnie rozbudowano, a tuż obok postawiono plac zabaw. Obecnie ogród ma 640 działek na powierzchni 24,1 ha, w tym jedna użytkowana przez Stowarzyszenie Osób Niewidomych                i Słabowidzących. Dotychczas społeczność działkową ogrodu tworzyli głównie wojskowi emeryci i renciści, a także wdowy po nich oraz ich dzieci. Teraz coraz wyraźniej widać w ogrodzie zmianę pokoleniową. – Najstarsi użytkownicy nie mają już sił na pracę w ogrodzie, dlatego stery przejmują młodzi. Co rok mamy około 20 nowych działkowców, którzy zachęceni są nie tylko świetnym położeniem ogrodu (znajduje się w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych), a także pełną infrastrukturą i dobrą opinią o ogrodzie – mówi wiceprezes Zenon Ptak.

W Ogrodzie dzieje się dużo

Ogród od wielu lat należy do czołówki poznańskich ROD. Jest nie tylko piękny i doskonale zarządzany, ale też wnosi nieoceniony wkład w rozwój idei otwartego ogrodnictwa działkowego. Od lat współpracuje i udostępnia działki oraz Ogród na potrzeby Domu Dziecka, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera oraz Przyjaciół Niedowidzących      i Słabowidzących, a także współdziała z Centrum Innowacji Społecznej, które organizuje na terenie ogrodu Pikniki Senioralne. Działalność prospołeczna to nie jedyna forma pracy społeczności działkowej Ogrodu, bowiem poczucie jedności i wspólnoty z innymi działkowcami skupionymi wokół PZD jest tu naprawdę wysokie. – Gdy była potrzeba zajmowaliśmy stanowisko przeciw próbom podważania ustawy o ROD. Aktywnie wspieraliśmy także inicjatywę „Stop rozbiórkom altan!” – wymienia Andrzej Górczyński, wiceprezes zarządu ROD. Zarząd ROD w minionym roku wymienił zbiorniki hydroforowe i rozbudował plac zabaw. Powstała także ścieżka edukacyjno – ekologiczna sfinansowana z dotacji WFOŚiGW z interesującymi planszami edukacyjnymi. W trakcie realizacji są kolejne inwestycje – wymiana szafek energetycznych. Wyremontowano świetlicę. Najnowszym nabytkiem jest plenerowa siłownia, obok której stanął stół do gry w tenisa stołowego. Czy w tak pięknym i zadbanym ogrodzie mogą być jakieś problemy? Największym problemem jest składowanie śmieci oraz gałęzi. Z roku na rok jest coraz lepiej w tym względzie, ale do ideału jeszcze trochę brakuje.

Oprac. na podstawie artykułu A.H. „działkowiec”

W Ogrodzie jest wiele osób z dużym stażem w użytkowaniu działki i wyróżniających się pracą społeczną: Marian Dziupińskidziałka A67, Zenon Ptak – B21, Tadeusz Berliński – B44, Mieczysław Chęciński – C5, Jan Kawka – D18, Zbigniew Stankowski – D22, Henryk Matuszewski – E56, Marianna Kubicka E73, Urszula Słaba – E74, Bogumiła Baraniak – E77, Leszek Najda – F16, Józef Sykała – F21, Stanisław Bober – F31, Andrzej Górczyński – G3, Henryk Zięba – H8, Stanisław Sworek H41, Jerzy Paskorski H50, Zdzisław Śliwa – H72, Jerzy Galanty – I11.  

Które działki wyróżniono w tym roku?

Komisja Konkursowa ROD w składzie Zenon Ptak, Mieczysław Marek i Andrzej Biedny dokonała przeglądu i oceny działek. Jako Wzorowe Działki Roku 2017 uznała: G26 Katarzyna i Leszek Rupiewicz – I miejsce, B17 Jadwiga i Marian Jędrzejczak – II miejsce, H6 Andrzej i Janina Łukaszyk – III miejsce, E22 Hanna Kaźmierczak – IV miejsce, F31 Stanisław Bober – V miejsce, I22 Bogdan Wróblewski – VI miejsce.

Wyróżnienia w sektorach otrzymały działki: A36 – Lech Walczak, B11 – Jerzy Sawicki, C31 – Emilia i Stanisław Głowacz, D28 – Andrzej Lesiuk, E74 – Wacław Słaby, F16 – Zofia Olszańska, G46 – Sławomir i Ewa Kuligowscy, H49 – Joanna Matuszewska, I36 – Lubomira Szopińska, K9 – Stanisław Czajka.

Do II etapu konkursu Zielony Poznań 2016 ogrodowa komisja zakwalifikowała działki: E55 – Barbara   i Witold Najderek, H20 – Maria i Jerzy Kryza, A37 – Zofia i Bernard Jaroni, F21 – Józef Sykała, G20 – Bogumiła               i Mirosław Szymański.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Jest dobrze, ale może być lepiej, ponieważ…

Nie podoba nam się brak segregacji śmieci przez działkowców oraz wrzucenie gałęzi do pojemników.

 Nie podoba nam się parkowanie samochodów obok działek w środy, bo powinny natychmiast wyjechać.

Nie podoba nam się hałasowanie kosiarkami w niedziele i dni świąteczne. Pozwólmy ludziom wypoczywać!

 Nie podoba nam się prowadzanie przez działkowców psów bez smyczy oraz nie sprzątanie ich odchodów.


Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720                                                                                                              

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 35
Marzec 2017 r.

Co się dzieje w Polskim Związku Działkowców ?

Działkowcy mogą zaliczyć miniony rok do udanych i względnie spokojnych. Był nacechowany wytężoną pracą wszystkich struktur Związku. Ale działkowcy musieli też zmagać się z atakami na ustawę o ROD i organa Związku broniąc je przed kłamstwem, manipulacją i próbą dyskredytowania przepisów ustawy, a także statutu. Ataki inspirowane przez naszych przeciwników, ale wykorzystywali oni organy państwa i przede wszystkim media. Zaczęło się w lutym 2016 roku od kontrowersyjnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Bodnara, który negatywnie odniósł się do przepisów i działań zwalczających proceder zamieszkiwania i ponadnormatywnego budownictwa w ROD. Choć RPO zapewniał, że chodzi mu wyłącznie o obronę interesów bezdomnych, to zgłoszony przez niego postulat liberalizacji przepisów o zakazie zamieszkiwania zmierzał do zniszczenia ogrodów, które szybko zamieniłyby się w dzikie osiedla, koczowiska lub zwykłe slumsy. Sojusznika dla naszych racji znaleźliśmy w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa. Minister Smoliński wyraził zrozumienie dla działań PZD i potwierdził, że resort nie zamierza zmieniać ustawy o ROD. Zapewnił, że w sprawie ogrodów działkowych ministerstwo będzie prowadziło dalsze konsultacje z  PZD.

Aktywność w sprawie mieszkalnictwa na ogrodach wykazywali także niektórzy parlamentarzyści. Interpelacje składali posłowie: Krystyna Sibińska, Beata Małecka–Libera, Tomasz Cimoszewicz, wszyscy z PO oraz Jerzy Gosiewski i Marcin Horała z PiS. Ich wystąpienia miały charakter zapytań o sprawę nowelizacji ustawy o ROD, uwłaszczenia działkowców. Także i w tym przypadku minister K. Smoliński odpowiadając na interpelacje dowiódł, że władze Ministerstwa nie tylko znają, ale i rozumieją przesłanki, dla których działkowcy są przeciwni postulowanym zmianom ustawy o ROD.  W tych sprawach środowisko działkowców było aktywne. Okręgowy Zarząd PZD, jego Prezydium, przedstawiciele kolegiów prezesów wysyłali do posłów stanowiska sprzeciwiające się ingerencji w dobre prawo o ogrodach działkowych.

Druga połowa roku to nagonka medialna na ogrody i Związek. Rozpoczęła się 21 listopada ub.r. od publikacji w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej artykułu red. Marcina Wójcika pt. „Ruch oporu na działkach”, ukazującego w krzywym świetle PZD. Dziennikarz ustami swoich rozmówców zarzucił PZD malwersacje finansowe, utrudnianie wyłączania się ze struktur, zatajanie informacji dot. działania organów PZD i inne równie abstrakcyjne i nieprawdziwe zdarzenia. Dziennikarz oparł materiał o poglądy zupełnie niewiarygodnych osób, które od dłuższego czasu zwalczają i oczerniają Związek. Publikacja Gazety Wyborczej wywołała ogromny odzew społeczności działkowej. Organa Związku, a także indywidualni działkowcy w licznych stanowiskach, apelach, listach pisali, co myślą o tak skandalicznej publikacji prasowej i jednocześnie podkreślali swoje poparcie oraz zaufanie dla Związku i ustawy o ROD. W ślad za Gazetą Wyborczą podążyła TVP 1.  W programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” ukazały się szkalujące materiały dotyczące PZD i ogrodów prowadzonych przez Związek. Pełne oszczerstw reportaże Magazynu Śledczego Anity Gargas, uderzające w dobrą opinię PZD wywołały reakcję najwyższych organów Związku oraz okręgów i ogrodów dotkniętych pomówieniami. W dwóch reportażach o PZD zostały złamane wszelkie standardy dziennikarskie. Z góry obrano tezę, pod którą zostały stworzone materiały i nawet w najmniejszym stopniu nie liczyła się w nich prawda. Związkowi nie pozostało nic innego, aby wobec braku reakcji na protesty środowiska skierować sprawy na drogę postępowania sądowego. W obronie prawdy wypowiedziało się wiele środowisk działkowych Okręgu pisząc listy i protesty do redakcji, KRRiT, Jacka Kurskiego i innych. Takie stanowisko podjął również zarząd naszego ROD. Nasze protesty były ważne także z tego powodu, że inspiracje do ataków na Związek często wychodziły ze środowiska działkowców poznańskich, którzy walczą ze Związkiem pod płaszczykiem obrony rzekomo eksmitowanych z ogrodów z powodu zamieszkiwania na działkach.

Aby ocenić stan zagospodarowania Okręg uczestniczył w Powszechnym przeglądzie ogrodów działkowych. Dla naszego ROD zalecono: likwidację furtek indywidualnych wykonanych samowolnie w ogrodzeniu zewnętrznym, remont Domu Działkowca, ograniczać budownictwo ponadnormatywne podejmując działania w stosunku do osób posiadających ponadnormatywne altany, ograniczać zamieszkiwanie na terenie ROD. Zobowiązano działkowców do uporządkowania zaniedbanych działek, do prowadzenia nasadzeń zgodnie z regulaminem ROD. Zobowiązano też działkowców do założenia kompostowników.

Prezes ROD dr inż. Zdzisław Śliwa

Nasze dokonania

Zgodnie z uchwałą ubiegłorocznego walnego zebrania przystąpiliśmy do opracowania nowego planu zagospodarowania ROD. W wyniku pomiarów działek i ogrodu ustalono liczbę działek rodzinnych – 640; powierzchnię ogrodu – 24,1673 ha; powierzchnię działek rodzinnych – 20,2903 ha; powierzchnię pozostałych terenów – 0,6045 ha. Zmianie ulegają też powierzchnie działek, które zatwierdzeniu przez Prezydium OZ PZD nowego planu zagospodarowania ROD będą podstawą do sporządzenia aneksów do umowy dzierżawy działkowej z działkowcami. Aneksy zostaną dostarczane wraz z zawiadomieniami o opłatach na 2017 r.

W składzie zarządu nastąpiła zmiana. Wskutek choroby z funkcji sekretarza ROD zrezygnował kol. Andrzej Smoła, a jego obowiązki ponownie przejął kol. Stanisław Sworek. W styczniu zachorował kol. Józef Sykała odpowiedzialny za sprawy techniczne w ROD. Życzymy mu powrotu do zdrowia, ale mamy świadomość, że jego dotychczasowa aktywność będzie ograniczona. Zmiana nastąpiła na stanowisku gospodarza. Po rezygnacji Henryka Olejniczaka obowiązki gospodarza przejął Stanisław Smólczyński, dotychczasowy jego pomocnik. Zarząd ROD podjął działania, by powołać nowego gospodarza, bo jedna osoba nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb ogrodu. W wyniku rozmów uzgodniono, że nowym gospodarzem od 1 marca jest kol. Jerzy Lemański. Jego pomocnikiem będzie Stanisław Smólczyński. Panowie będą tak dzielić obowiązki, by w ogrodzie podczas sezonu był obecny jeden z nich (z wyłączeniem niedziel). W minionym roku wykonano m.in: wymianę skrzynek elektrycznych (2 etap), rozbudowano monitoring elektroniczny ogrodu, oczyszczono i pomalowano wewnątrz zbiorniki wodne w hydroforni. Zakupiono 6 stołów cateringowych.

W marcu ub.r. Zarząd ROD zawarł z GOAP deklarację o wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOAP została uchwalona dla ROD roczna opłata ryczałtowa w wysokości 96zł od działki. Z powodu nieprzestrzegania zasad recyklingu otrzymaliśmy ostrzeżenie od odbiorcy odpadów, że w razie kolejnych uchybień będzie naliczona opłata 204 zł od działki.

Na terenie ROD zorganizowano: Dzień Dziecka, Piknik dla osób z chorobą Alzheimera, Dzień Działkowca, na którym wyróżniono działkowców, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie „Wzorowa Działka 2016r.” To działki C-29, H-41, G-3, E-1, A-1, F-58. Już po raz trzeci ogród w zajął I miejsce w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy 2016r” w Okręgu Poznańskim. W tym roku będziemy startować w konkursie krajowym jako laureaci Okręgu. Apelujemy o wzmożony wysiłek, aby to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Drudzy w kraju już byliśmy… Działka C-29 p. Brzostowiczów została laureatem konkursu okręgowego „Wzorowa Działka 2016r”. W konkursie krajowym „Wzorowa Altana” wyróżniono altanę Danuty i Zenona Ptaka – działka B-21. W konkursie „Zielony Poznań” uczestniczyło stu działkowców. Do II etapu zakwalifikowano 5 działek. Do III etapu konkursu zakwalifikowano działkę E-73 p. Marianny Kubickiej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki w postaci  nawozu „Guano”. We współpracy z Okręgowym Zarządem PZD w ramach „Spotkań z kulturą” i VI Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowej zorganizowano 24 września koncert zespołów FORCOM BEND i KONSONANS prowadzony przez Krzysztofa Wodniczaka. W koncercie wzięła udział Marta Grabowska,  pięknie śpiewająca piosenki Anny German.

Najważniejsze zadania w roku 2017

Będziemy uczestniczyć w konkursach organizowanych przez PZD i Miasto Poznań, które przynoszą systematyczną poprawę zagospodarowania ogrodu i działek. Będziemy uroczyście obchodzić Dzień Działkowca, który w tym roku będzie połączony z obchodami Jubileuszu 35-lecia ROD oraz 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego. Poprzez działalność komisji ekologicznej i społecznych instruktorów fachowych chcemy propagować ekologiczne prowadzenie uprawy działek i ochronę środowiska. Należy chronić zbudowane projekty ekologiczne, czyniące ogród bardziej przyjaznym naturze. Na wydzielonym terenie wspólnym zorganizujemy działkę ekologiczno-edukacyjną w ramach grantu uzyskanego przez Okręg oraz własnych funduszy. Nadal trzeba  prowadzić kampanię i działania na rzecz właściwego i zgodnego z Regulaminem ROD utrzymania porządku na działkach oraz prowadzenia i pielęgnowania żywopłotów, a także przycinania gałęzi drzew oraz nasadzeń wychodzących na ogrodowe alejki. To ma szczególne znaczenie dla oceny ROD w konkursie krajowym. Należy kontynuować wymianę skrzynek elektrycznych oraz monitoring elektroniczny ogrodu (III etap). Konieczny jest remont podłogi i malowanie świetlicy. Tworzyć warunki do uczynienia Ogrodu otwartym. Utrzymać stanowiska pracy i wynagrodzenia za prace na rzecz sprawnego funkcjonowania ogrodu. Zinwentaryzować wszystkie szamba na działkach w ramach nałożonego obowiązku przez Urząd Miasta. Działkowcy będą musieli zadeklarować jakie szamba mają i kto je czyści.
                                                                                                                 

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 34
Sierpień 2016 r.

Moja przygoda z działkami

Rozmowa z Prezesem Zdzisławem Śliwą

Z okazji 35-lecia PZD porozmawiajmy o pracy w tym stowarzyszeniu. Kiedy i dlaczego został Pan działkowcem?

– Moja przygoda z działkami zaczęła się trochę później. Działkę nabyłem z „odzysku” w 1990 roku, a więc w czasie gdy nasz ogród istniał już od 8 lat. Najpierw uzyskałem przydział działki w nowo tworzonym sektorze „I”, gdzie aktywnie uczestniczyłem w jego urządzaniu. Wkrótce potem przeniosłem się do sektora „H”, gdzie nabyłem już zagospodarowaną działkę którą użytkuje do dzisiaj. O działce marzyliśmy z żoną już wcześniej, ale niepewność przyszłości związanej ze służbą wojskową wstrzymywała nas z podjęciem decyzji o nabyciu działki. Ale gdy to się już stało, zaczął się nowy rozdział życia.

Walne Zebranie Członków ROD wybrało Pana prezesem Zarządu Ogrodu. Czym Pan się zasłużył na takie zaufanie?

– Myślę, że praca nad zagospodarowaniem sektora „I” przyczyniła się do tego, że ówczesny prezes ROD śp. Eugeniusz Leśniewski dostrzegł u mnie potencjał do wykorzystania na niwie ogrodnictwa działkowego. Rekomendacja mojej osoby i akceptacja najpierw członków zarządu, a wkrótce członków ROD na walnym zebraniu rozpoczęła moją aktywność w strukturach ROD, a później także w organach wyższych naszego Związku.

Najpierw wiceprezes, później prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu. Czym był spowodowany ten wybór?

– Trudno samemu oceniać się, ale wydaje się, że moje działania w Ogrodzie w zakresie jego zagospodarowania, rozwoju i na niwie szeroko rozumianej działalności społecznej zostały dostrzeżone także przez Okręgowy Zarząd, który powierzał mi coraz bardziej odpowiedzialne funkcje w swojej strukturze, aby w 2009 roku wybrać mnie prezesem Okręgowego Zarządu.
W minionym roku kolejny awans w działkowej strukturze – wiceprezes PZD… Chyba jest Pan dobrze postrzegany – nie tylko w centrali, ale także w okręgach, bo to przecież ich przedstawiciele wybierają władze PZD.

– Wielki to zaszczyt dla mnie, ale myślę że także dla Okręgu i przede wszystkim dla mojego Ogrodu, że jego prezesowi powierzono tak odpowiedzialną funkcję. Bez dobrego postrzegania naszego Ogrodu, który został zaliczony do najlepszych w kraju nie byłoby też mojego powołania. Zatem zawdzięczam swoją pozycje także naszym działkowcom, którzy wspierają wszystkie moje i kierowanego przez mnie zarządu ROD inicjatywy i działania już od ponad 20 lat.

Dzięki tym funkcjom ma Pan możliwość spojrzenia na PZD z różnych punktów – działkowca, prezesa Zarządu Ogrodu, Okręgu i Związku. Która funkcja daje Panu największą wiedzę o ogródku, o PZD, największą satysfakcję?

– Nie mogę tego tak ująć. Wszystkie pełnione funkcje dają możliwość szerokiego spojrzenia na ogrodnictwo działkowe. W Ogrodzie wykonuje się pracę u podstaw. Często jednak brakuje mi czasu by zająć się sprawami ROD i dlatego serdecznie dziękuję członkom zarządu, że wyręczają mnie w wielu sprawach. W ten sposób mogę skutecznie wykonywać obowiązki prezesa Okręgu i uczestniczyć w pracach zarządu krajowego. A satysfakcję daje każdy sukces Ogrodu i Związku.

26 lat w ROD, w PZD. Jakie wydarzenia były dla Pana najważniejsze? Które najchętniej wspomina?

– Sukcesy naszego Ogrodu w konkursach krajowych i okręgowych, zwycięska batalia o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, uregulowanie spraw gruntowych naszego Ogrodu.

To były sukcesy, a jakie porażki?

Rozwijające się budownictwo ponadnormatywne w wielu ogrodach, zamieszkiwanie na działkach. Szczęśliwie dla naszego Ogrodu to sprawy marginalne…

Życzę więc sukcesów i wszelkiej życiowej pomyślności.          

Rozmawiał Andrzej Górczyński

Zawsze w czołówce – nie tylko na grządkach

Nasz Ogród zawsze był w czołówce Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Poznańskiego. 27 lutego wyróżnił się tym, że odbyło się w nim pierwsze w Okręgu tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD. Nic więc dziwnego, że uczestniczył w nim – jako specjalny Gość – jedyny w kraju Honorowy Członek Polskiego Związku Działkowców Henryk Cieślik. Nie padł jednak rekord frekwencji zebrania, bo na liście obecności podpisało się 114 działkowców.

Zanim rozpoczęło się zebranie, była jak zawsze – tak i teraz – wspaniała prelekcja Instruktora Krajowego Mieczysława Marka. Tym razem wykorzystał do prezentacji stronę internetową, której jest twórcą i prowadzącym pod adresem www.rod2armiiwp.pl Z dziennikarskiego obowiązku informuję też, że merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu ROD z jego działalności złożył prezes dr Zdzisław Śliwa. Prezentujemy je na stronie internetowej. Ponieważ dotychczasowy przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Myśliwiec po 34 latach jej przewodniczenia (DZIĘKUJEMY !) zrezygnował z jej pełnienia, to po raz pierwszy (!) zrobił to Waldemar Stalewski. On też wysoko ocenił działalność Zarządu ROD. Projekt planu pracy i preliminarz finansowy na 2016 rok przedstawili prezes ROD Zdzisław Śliwa i księgowy Ogrodu Stanisław Sworek.

Dyskusja sprawiła, że plan pracy Zarządu został wzbogacony o nowe zadania. Tematami dyskusji i uchwał były głównie wysokości opłat ogrodowych, zadania inwestycyjne: wymiana skrzynek energetycznych oraz rozbudowa monitoringu elektronicznego, czyszczenie zbiorników wodnych i jak zawsze problem śmieci w Ogrodzie i odpłatności za ich wywóz…

Uzupełniono też skład Komisji Rewizyjnej. Od 27 lutego w jej składzie jest Grażyna Niemczyk.

Piknik z Alzheimerem w ROD im. 2 Armii WP

17 lipca po raz kolejny Piknik Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera odbył się w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego.  Gospodarzem imprezy był wiceprezes Zarządu Ogrodu Andrzej Górczyński. Na spotkanie przybył też Stanisław Sworek, który poczęstował gości jabłkami z działki. Prezes Stowarzyszenia Pani Elżbieta Fiszbach dziękując za udostępnienie Ogrodu na niedzielne popołudnie podkreślała znaczenie jakie dla chorych i ich opiekunów ma możliwość oderwania się choćby na krótko od szarej codzienności zmagania się z chorobą. Prezentowane było również Poznańskie Pudełko Życia oraz urządzenie pozwalające seniorowi wezwanie pomocy, gdy nagle będzie jej potrzebował. Pracownicy oraz wolontariusze Stowarzyszenia serwowali podopiecznym potrawy z grilla, a po posiłku wspólnie śpiewano piosenki. Wszyscy odwiedzili najpiękniejszą w w Ogrodzie działkę Marianny Kubickiej oraz inne ogródki. Wszyscy życzyli też sobie, aby za rok spotkać się ponownie w cieniu ogrodowego orzecha. W niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia…

Konkursy…

Nasz ROD zwyciężył w Okręgowym Konkursie „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy 2016”. Dzięki temu za rok będziemy startować w Krajowym Konkursie PZD. Zwyciężymy? Przygotowujmy się już teraz!

Komisja Konkursowa ROD w składzie Zenon Ptak, Mieczysław Marek i Andrzej Biedny dokonała przeglądu i oceny naszych działek. Jako Wzorowe Działki Roku 2016 uznała: C29 Joanna i Stanisław Brzostowicz – I miejsce, H41 Stanisław Sworek – II miejsce, G3 Teresa i Andrzej Górczyńscy – III miejsce, E1 Stanisław i Iwona Zyguła – IV miejsce, A1 Zdzisław Banaś – V miejsce, F58 Romuald Paszek – VI miejsce

Wyróżnienia w sektorach otrzymały działki: A 56 – Bogumiła i Stanisław Szymczak, B44 – Tadeusz i Łucja Berlińscy,C18 – Janusz Wykpisz, D18 – Jan Kawka, E3 – Robert Matuszak, F3 – Roman i Janina Łagoda, G23 – Jan i Krystyna Pająk, H7 – Stanisław Smółczyński, I17 – Andrzej i Zdzisława Pająk, K43 – Ryszard Jasiński

Do II etapu konkursu Zielony Poznań 2016 ogrodowa komisja zakwalifikowała działki: B23 – Andrzej Biedny, C22 – Jerzy i Grażyna Juszczak, E73 – Marianna Kubicka, A52 – Zbigniew Tokarczuk, H14 – Katarzyna Grussy.

W Krajowym Konursie wyróżniono altanę Danuty i Zenona Ptaka na działce B21.

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

Co nam nie podoba się?…

Otrzymaliśmy żółtą kartkę za brak segregacji śmieci. Nie podoba nam się takie zachowanie działkowców.

Nie podoba nam się parkowanie samochodów obok działek w środy, zamiast natychmiast wyjechać.

Nie podoba nam się hałasowanie kosiarkami w niedziele, dni świąteczne. Pozwólmy ludziom wypoczywać! 

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego Nr 33
Luty 2016 r.

To był dobry rok dla działkowców

Polscy działkowcy mogą zaliczyć miniony rok do udanych i spokojnych. Po raz pierwszy od szeregu lat nie musiano obawiać się o przyszłość ogrodów, o podwyżki opłat za działkę, o nakładanie na działkowców nowych kosztów i opłat. Nie oznacza to jednak, że na działkach nic się nie działo. Wręcz przeciwnie, wybieraliśmy po     6-letniej kadencji nowe władze na wszystkich szczeblach Związku. Nowy zarząd naszego Ogrodu – decyzją działkowców pozostał prawie niezmieniony. Cieszyliśmy się z faktu, że dwóch działkowców: prezes Ogrodu Zdzisław Śliwa i sekretarz Ogrodu Andrzej Smoła objęło funkcje w wyższych strukturach Związku. Zdzisław Śliwa został wybrany prezesem Okręgowego Zarządu PZD, a następnie przez Zjazd Krajowy wybrany wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców. Kolega Andrzej Smoła został sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Przez miniony rok wdrażaliśmy w życie ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, uchwaliliśmy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD, który we wrześniu doczekał się rejestracji w KRS. Wreszcie mamy Regulamin ROD, który obowiązuje od 1 stycznia 2016r. Regulamin jest wydawany wszystkim działkowcom za darmo, bo koszty jego opracowania pokryły KR PZD i OZ PZD. Ten dokument jest szczególnie ważny dla każdego działkowca. Reguluje tok życia w ogrodzie działkowym, zawiera prawa i obowiązki działkowca, informuje o sposobie zagospodarowania ogrodu oraz działki, zawiera przepisy porządkowe oraz informuje o rodzajach opłat ogrodowych i sposobie informowania o nich działkowca. Regulamin ROD został  wydany jako odrębna książeczka i zawiera 86 paragrafów  –  o połowę mniej niż dotychczasowy. Stał się tym samym bardziej czytelny i uporządkowany. Nie zawiera zbędnych powtórzeń zapisanych w statucie PZD.

W Regulaminie  zawarto jednak ważne przepisy prawa, których obowiązek przestrzegania wynika             z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i ustawy prawo budowlane. W paragrafie 46 zamieszczono informacje o altanie działkowej podając jej definicję jako budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki o powierzchni mierzonej w obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Zapisano też, że do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2. Regulamin informuje też, że zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych wybudowanie altany              o większych parametrach jest złamaniem prawa, które musi być zgłoszone do nadzoru budowlanego i będzie podstawą wypowiedzenia działkowcowi umowy dzierżawy działkowej, a przy rozliczeniu nakładów działkowca nie będzie wypłacone wynagrodzenie za obiekt niezgodny z przepisami prawa. Warto zapamiętać te wymogi, by nie narazić się na takie restrykcje i utratę działki. Regulamin przypomina, że altana nie może być wykorzystana do zamieszkiwania, co także jest naruszeniem prawa i podstawą rozwiązania umowy dzierżawy działkowej.

Mijający rok przyniósł też dobre wiadomości dla naszego oraz innych ogrodów o dotychczas nieuregulowanym stanie prawnym. Dzięki zapisowi art. 76 ustawy ogród, który spełnia warunki tam określone, nabywa prawo do zajmowanego gruntu, co potwierdza swoją decyzją prezydent lub burmistrz miasta. Wnioski w tej sprawie do władz miejskich składał Okręgowy Zarząd, a decyzje wydawał uprawniony organ, w naszym przypadku Prezydent miasta Poznania, który decyzją z 26.10.2015 r. stwierdził nabycie przez PZD prawa użytkowania nieruchomości o powierzchni 20 2019 ha zajętej pod ROD w oparciu o art.76 ustawy z jednoczesnym wpisem do księgi wieczystej. W ten sposób Ogród po 30 latach oczekiwania wreszcie uzyskał decyzję lokalizacyjną.

Ogrody działkowe rozpoczęły też starania o podniesienie ich standardu na miarę XXI wieku. Poprawa zagospodarowanie ogrodu wymaga dofinansowania. Związek podjął inicjatywy, by korzystać z europejskich środków w ramach programów, na które przeznaczone są środki unijne. Ostatnią informacją dotyczącą całego stowarzyszenia ogrodowego PZD jest dobra wiadomość dla działkowców. Uchwalona na 2016 r. składka płacona przez członków stowarzyszenia nie ulega zmianie i wynosi 6 zł na rok. Małżonkowie mający podwójne członkostwo płacą po 3 zł każdy, też na rok. Nie ulega także zmianie partycypacja działkowca za zarządzanie przez wyższe organy stowarzyszenia, która podobnie jak w 2015 r. wynosić będzie 7 gr/m2 użytkowanej działki.

Prezes ROD Zdzisław Śliwa   

Dokonania minionej kadencji

Zarząd ROD zatwierdził umowy przeniesienia praw do działki – 30 działkowcom; ustanowił prawa do działki – 10 działkowcom; uchwałą stwierdził wstąpienia w prawa do działki –  1 działkowcowi, oraz 39 nowym działkowcom nadał członkostwo Związku na podstawie złożonych deklaracji, w tym 6 współmałżonkom. Dwóm działkowcom dokonano wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ( D-23; C-20 ). W związku z powyższym dwie działki znajdują się w dyspozycji zarządu i w toku są sprawy o wydanie działek.

Na terenie ROD zorganizowano między innymi:

Dzień Dziecka (6 czerwca), Piknik dla osób z chorobą Alzheimera (9 lipca), Dzień Działkowca (22 sierpnia). W konkursie „Wzorowa Działka 2015r.” czołowe miejsca zajęły działki E-73 (Marianna Kubicka),  B-35 (Krystyna Michalak-Bogusz), C-16 (Maria i Mieczysław Konieczny), D-22 (Zbigniew Stankowski), F-14 (Krystyna i Janusz Francik), H – 57 (Henryk Zawitowski). Działka E-73 p. Marianny Kubickiej została laureatem okręgowego konkursu „Wzorowa działka 2015r”. Podczas krajowych dni działkowca 22.08.2015r w Tczewie działka G -33 p. Janiny i  Mieczysława Marka została laureatem i otrzymała tytuł ”Wzorowa Działka Roku 2015”.  W konkursie „Zielony Poznań” uczestniczyło 80 działkowców. Do II etapu zakwalifikowano 5 działek.

Do działkowców wysłano lub doręczono informacje o wysokości i terminie opłat na 2015r. uchwalonych przez Walne Zebranie. Działkowcy, którzy pomimo wielokrotnych wezwań długotrwale i uporczywie uchylają się regulowania opłat ogrodowych i składki członkowskiej  za 2015r. byli wzywani na posiedzenie zarządu w celu złożenia wyjaśnień.

W czerwcu komisja konkursowa ROD dokonała przeglądu działek.

Stwierdzono, że  34 działki są zaniedbane lub nieregulaminowo użytkowane. Do użytkowników działek, którzy posiadali rażąco zaniedbane działki wysłano wezwania w celu doprowadzenia działki do regulaminowego i estetycznego wyglądu oraz przeprowadzono z nimi  rozmowy. Były to działki   A-15 ; C-4 ; D-14 ; E-38 ; G -44 ; G -72 ; H-52 ; H-88 ; K-10.

Inne sprawy z życia Ogrodu

Ważnym wydarzeniem jest utworzenie sprawnie działającej strony internetowej Ogrodu. Dzięki inicjatywie kol. Mieczysława Marka, wspieranego przez kol. Andrzeja Górczyńskiego mamy już dobrą stronę internetową pod adresem : http://rod2armiiwp.pl/, na której są zamieszczone komunikaty oraz informacje z życia Ogrodu.

Remonty i prace konserwacyjne w Ogrodzie:

W roku sprawozdawczym  wykonano:

1.      Wymianę skrzynek elektrycznych – I etap

2.      Instalację monitoringu elektronicznego ogrodu

3.      Malowanie zewnętrznej elewacji świetlicy ogrodowej

4.      Naprawy awaryjne

W tym roku konieczne są między innymi:

1.      Wymiana skrzynek elektrycznych oraz monitoringu elektronicznego ogrodu II etap

2.      Czyszczenie zbiorników wodnych w ogrodzie, aby uzyskać poprawę jakości wody

Bezpieczeństwo i porządek na terenie Ogrodu

W roku sprawozdawczym jedną z najważniejszych inwestycji było założenie monitoringu elektronicznego terenu ogrodu. System miał zapewnić całoroczną obserwację newralgicznych miejsc na terenie ROD i zastąpić tradycyjną ochronę działek polegającą na patrolowaniu terenu ogrodu. Po odbiorze inwestycji okazało się, że to co do tej pory zrobiliśmy nie wyczerpuje potrzeby dokładniejszej ochrony, którą będzie można zapewnić przez zainstalowanie dodatkowych kamer i 2 dodatkowych punktów kontrolnych. Uznając, że idziemy w dobrym kierunku zaproponowano walnemu zebraniu podjęcie uchwały o kontynuowaniu w bieżącym roku rozbudowy monitoringu. Koszt dodatkowych prac będzie i tak mniejszy niż coroczne koszty opłaty za pełnienie dyżurów.

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego  Nr 31
Marzec 2015 r.

5-letnia kadencja dobiegła końca…

Głównymi wydarzeniami w życiu Związku i naszego Ogrodu podczas pięciu lat były działania na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego i przeciwdziałania skutkom niekorzystnych tendencji i rozstrzygnięć mających wpływ na ten rozwój. Kadencja zdominowana została walką o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Stało się to po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który w 2011 r. zakwestionował zgodność z konstytucją 24 artykułów starej ustawy z 2005 r. Wymusił też konieczność podjęcia przez Związek niezwłocznych działań, które powinny przeciwdziałać niekorzystnym skutkom wyroku. W tym celu zwołany został 8 października 2012 roku Nadzwyczajny X Zjazd PZD, który postanowił zgłosić własny obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wolny od zarzutów niekonstytucyjności. Opracowany projekt spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Poparło go 924 801 obywateli. Działkowcy poznańscy zebrali 62 000 głosów poparcia.

Zasadnicza batalia o nowy kształt ustawy rozgrywała się w 2013 r. Skutkiem podjętych działań było uchwalenie 13 grudnia 2013 r. przez Parlament ustawy o ROD. Uzyskanie takiego efektu możliwe było dzięki determinacji działkowców i Związku. Przez cały rok 2013 odbywały się spotkania z parlamentarzystami, głównie Platformy Obywatelskiej, w celu wyjaśniania zapisów i rozwiązań proponowanych w projekcie obywatelskim ustawy o ROD. Działania nie ograniczyły się tylko do spotkań i rozmów. Podjęte zostały również ostrzejsze kroki  – pikiety przed biurami poselskimi posłów PO, dwie manifestacje działkowców z Wielkopolski przed Urzędem Wojewódzkim oraz ogólnopolska manifestacja działkowców w Warszawie – także z naszego Ogrodu. To wszystko spowodowało w ostatecznym rozrachunku, że ustawa została uchwalona w oczekiwanym brzmieniu przy niemal jednomyślnym głosowaniu posłów i senatorów.

Ostatni rok to okres wdrażania ustawy w ogrodach i dostosowania dotychczasowego prawa związkowego do wymogów ustawy. W ramach tego obowiązku we wszystkich ogrodach odbywały się tzw. zebrania ustawowe 
w celu wyłonienia stowarzyszenia prowadzącego ogród. Była to niespotykana dotychczas weryfikacja zaufania dla Związku. Z tej batalii także wyszliśmy zwycięsko. Wyodrębniło się z PZD niespełna 5% ogrodów w Polsce, 
a w Okręgu Poznańskim 13 na 310 ogrodów. W naszym ogrodzie także odbyło się takie zebranie,  które jednak z uwagi na brak wymaganej frekwencji nie było władne podjąć żadnej uchwały i zgodnie z art. 74 ustawy ROD, ogród pozostał w strukturach PZD. Trzeba jednak dodać, że nie było żadnych pomysłów na wyodrębnienie się ROD, bo dobrze wiemy, że tylko w jedności polskich działkowców możemy skutecznie bronić naszych praw i naszych działek. Rok 2014 to także batalia o altany. I znów PZD stanął w obronie altan uznanych przez NSA jako samowole stanął PZD. Kolejna inicjatywa obywatelska w obronie altan dobiega końca. Posłowie i senatorzy nie mieli wątpliwości o potrzebie dokonania zmiany prawa budowlanego, by już nikt nie kwestionował legalności altan działkowych zbudowanych zgodnie z prawem. Nadal toczy się jeszcze batalia o ostateczny kształt statutu PZD i trwają prace nad nowym Regulaminem ROD. Oczekujemy na decyzję KRS o rejestracji statutu. Gdyby sąd odmówił jego rejestracji, to zbliżający się Zjazd Krajowy dokona przyjęcia ostatecznego kształtu statutu, by nikt nie mógł zakwestionować sposobu jego uchwalenia. Zjazd przyjmie także program dla Związku na następne 4 lata.

Prezes ROD dr Zdzisław Śliwa

Nasze dokonania

Miniona kadencja przyniosła wiele znaczących wydarzeń w życiu ogrodu. W każdym roku przykładano dużą wagę do bezpieczeństwa w ogrodzie oraz uczestniczono w konkursach – uzyskując znaczące sukcesy. Zwyciężyliśmy w konkursie okręgowym na najładniejszy ogród roku 2011 i uzyskaliśmy prawo do reprezentowania Okręgu Poznańskiego w krajowym konkursie. W 2012 r. nasz ROD w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2012” zajął 2. miejsce w kraju. Nasz Ogród jest piękny oraz przyjazny działkowcom, choć jak w każdej rodzinie zdarzają się odmienne postawy i oceny działkowców. Sukces ten jest tym bardziej wartościowy, że został osiągnięty w roku Jubileuszu 30-lecia istnienia Ogrodu. Uroczyste obchody Jubileuszu połączone z obchodami Dnia Działkowca były ukoronowaniem 30 lat rozwoju ogrodu, który jest dzisiaj zaliczany do najładniejszych w województwie i w kraju. Kronice ROD przyznano w roku 2013 szczególne wyróżnienie w Konkursie Krajowym PZD za dokumentowanie w niej historii i dnia dzisiejszego Ogrodu oraz za artyzm prowadzenia Kroniki. Warto też przypomnieć, że w 2013 r. Prezydium KR PZD nadała naszemu Ogrodowi odznakę „Za Zasługi dla PZD” za zaangażowanie i aktywną walkę w obronie praw działkowca.

Dużo też zrobiono w tym czasie w ogrodzie. Prezentujemy więc tylko niektóre dokonania.

     W roku 2010 wykonano:

1. Remont świetlicy (wymiana okien i remont instalacji elektrycznej). 
2. Poprawiono nawierzchnie drogi do bramy nr 1 oraz wykonano prace remontowe na drodze przy bramie nr 3. 
3. Konserwację 30 szafek elektrycznych. 
4. Remont dachu pomieszczenia do dyżurów zimowych. 
5. Przebudowano eko-hotel nr 1. 
6. Wyremontowano tablice informacyjne. 
7. Wyremontowano bramę nr 4. 
8. Naprawiano ubytki w ogrodzeniu. 

W 2011: 

1. Utwardzanie drogi na całym jej odcinku. 
2. Konserwacja kolejnych 30 skrzynek elektrycznych. 
3. Remont placu zabaw oraz wykonanie tablicy regulaminu obiektu. 
4. Oznakowanie (uzupełnienie) alejek ogrodowych. 
5. Remont bramy nr 2. 

W 2012: 

1. Zakupiono i zainstalowano nowe elementy placu zabaw dla dzieci. 
2. Wykonano modernizację sieci elektrycznej w ramach której wymieniono 7 lamp oświetleniowych na energooszczędne z możliwością odczytu zużycia energii. 
3. Przeprowadzono konserwację 30 szafek elektrycznych. 
4. Zakupiono i zamontowano 4 gabloty ogłoszeniowe. 
5. Wykonano remont budynku trafostacji i urządzeń hydroforni. 

W 2013: 

1. Montaż lamp oświetleniowych. 
2. Remont pomp wirowych. 
3. Naprawa dachu budynku trafostacji. 
4. Konserwacja skrzynek elektrycznych. 
5. Naprawy awaryjne (naprawa hydroforu, zakup kruszywa). 

Najważniejsze wydarzenia w życiu Związku i Ogrodu w 2014 r.: 

• Wdrażanie nowych zasad i dokumentów w związku z nową ustawą o ROD. 
• Przeprowadzono zebranie w celu wyboru stowarzyszenia ogrodowego – 28 października 2014 roku 
  – na mocy którego ogród pozostaje nadal w PZD. 
• Prowadzono – we współdziałaniu z Okręgowym Zarządem 
  – prace nad uzyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości zajmowanej przez Ogród. 
• Wdrażano nowy statut PZD. 
• Aktywnie wspierano obronę naszych altan w ramach inicjatywy „Stop rozbiórkom altan”.  
• Występowano do Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie obrony ustawy o ROD. 
• Urząd Dozoru Technicznego dokonał kontroli urządzeń technicznych (zbiorników hydroforowych) i stwierdził, że ROD 
   nie posiada ważnych decyzji zezwalających na ich eksploatację. 
   Zarząd ROD podjął decyzję o wymianie tych urządzeń i uchwałą walnego zebrania sprawozdawczego prowadził inwestycję 
   wymiany zbiorników hydroforowych. 
 Po ich wymianie ROD otrzymał od Prezesa Dozoru Technicznego decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń objętych kontrolą. 

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720                                                                                                                  

Dzień Działkowca 2015 w ROD im. 2 Armii WP

Sierpień i wrzesień jest czasem w którym polscy działkowcy świętują podczas tradycyjnych obchodów Dnia Działkowca. Nie inaczej było w sobotę 22 sierpnia w ROD im. 2 Armii WP w Poznaniu. Ponad stu działkowców Ogrodu przybyło przed ogrodową świetlicę by wspólnie radować się z dorobku mijającego sezonu ogrodowego. Piękne bukiety kwiatów, flagi związkowe nadawały nastrój spotkaniu. Dopisała też pogoda, jak zwykle życzliwa dla działkowców, odśpiewano hymn „Zielona Rzeczpospolita”. Otwierając spotkanie działkowców prezes ROD dr Zdzisław Śliwa  powitał gości Ogrodu: Barbarę Czapla– członkinię prezydium OZ PZD i zarazem przewodniczącą Kolegium Prezesów Poznań – Jeżyce, Mirosława Górę – przewodniczącego Zarządu dzielnicy Poznań – Wola oraz prezesów sąsiednich ROD: Ewę Rowińską i Jacka Michalewicza. W krótkim wystąpieniu prezes ROD podziękował działkowcom z pracę w ogrodzie i zaangażowanie, niezbędne do  osiągnięcia także przez cały Związek sukcesów takich jak nowa ustawa o ROD, obrona altan czy regulacje stanu prawnego gruntów a trybie art. 76 ustawy. To ostatnie jest szczególnie ważne dla Ogrodu, by wreszcie po 33 latach istnienia uzyskać decyzję lokalizacyjną i przestać się martwić, że ktoś zechce zlikwidować ogród. Wiele ważnych informacji o życiu Związku i Ogrodu  zawierał także już 32 numer „Gazetki ROD” redagowanej przez wiceprezesa ROD kol. Andrzeja Górczyńskiego. Wszyscy działkowcy obecni na spotkaniu otrzymali Gazetkę oraz ostatni numer „Zielonej Rzeczpospolitej”. Tradycyjnie też odznaczono wyróżniających się działkowców odznakami „Wzorowy Działkowiec”, a użytkowników najpiękniejszych działek w ogrodzie wyróżniono dyplomami uznania, nagrodami książkowymi i „Vademecum Działkowca.  Warto dodać, ze zwyciężczynią w konkursie „Wzorowa Działka roku 2015” została Pani Marianna Kubicka, której działka, już wyróżniana w poprzednich latach, w dalszym ciągu coraz bardziej pięknieje. Społeczni instruktorzy ogrodnictwa Teresa Górczyńska i Mieczysław Marek wybrali i nagrodzili słodkimi upominkami autorów dożynkowych bukietów, a siatkarze z sektora „E” odebrali dyplom i puchar za zwycięstwo w turnieju siatkówki. W części artystycznej działkowcy wysłuchali koncertu zespołu „Kawalersi”, a całość imprezy zamknął poczęstunek ciastem, kawą i owocami. Do późnych godzin wieczornych na działkach biesiadowały w gronie przyjaciół całe rodziny działkowców, a spragnieni tańca i muzyki bawili się na terenie ogrodowej kawiarenki na zabawie zorganizowanej przez sklep Radex.

 Prezes ROD dr Zdzisław Śliwa

Gazetę ROD 2 AWP redaguje Andrzej Górczyński (G-3)
e-mail: a_gorczynski@echostar.pl; tel. 502 566 720